Your Story Game m? ph?ng k? chuy?n l?i cu?n

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 52
 • L??t t?i: 02
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 10
Gi?i thi?u

Lia kh?ng có b?n bè và kh?ng th? tìm th?y ch? ??ng c?a mình trên th? gi?i này. H?y giúp c? ?y tìm th?y h??ng ?i c?a cu?c ??i trong game m? ph?ng Your Story. Bi?t ?au cau chuy?n c?a Lia c?ng là cau chuy?n c?a chính b?n?

Your Story là m?t cu?n visual novel di?n ra trong m?t th? gi?i k? ?o
Your Story là m?t cu?n visual novel di?n ra trong m?t th? gi?i k? ?o

Download Your Story

Your Story là m?t cu?n visual novel di?n ra trong m?t th? gi?i t??ng t??ng. B?n s? tr? thành ng??i d?n ???ng cho bán yêu tr? tu?i tên Lia, m?t c? gái l?c l?ng v?i t??ng lai kh?ng xác ??nh. C? ?y ?? dành c? cu?c ??i mình ?? giúp cha m? ?i?u hành m?t trong nh?ng quán r??u n?i ti?ng nh?t v??ng qu?c. Lia s? c?n s? giúp ?? c?a b?n ?? ??nh h??ng cu?c s?ng t??ng lai c?a c? ?y.

Khám phá nhi?u cau chuy?n ??c ?áo v?i các h??ng ?i khác nhau
Khám phá nhi?u cau chuy?n ??c ?áo v?i các h??ng ?i khác nhau

Nh?ng quy?t ??nh c?a b?n s? ??a cau chuy?n ?i theo nhi?u cách khác nhau. Y?u t? quan tr?ng nh?t c?a c?t truy?n chính là c?m xúc c?a b?n, khuy?n khích b?n ??a ra quy?t ??nh phù h?p v?i l??ng tam c?a chính mình. Trong Your Story, b?n s? tr?i qua nhi?u cung b?c c?m xúc ?an xen c?a ni?m vui, n?i bu?n, tình yêu, s? h?i ti?c và th?m chí là n?i kinh hoàng.

T??ng tác v?i h?n 20 nhan v?t cá tính
T??ng tác v?i h?n 20 nhan v?t cá tính

Tính n?ng chính c?a game Your Story

 • Khám phá nhi?u cau chuy?n ??c ?áo v?i các h??ng ?i khác nhau.
 • Tìm hi?u h?n 10 k?t thúc ?a d?ng.
 • T??ng tác v?i h?n 20 nhan v?t cá tính.
 • L?i ch?i ??c ?áo pha tr?n gi?a gi? t??ng, l?ng m?n và phiêu l?u.
Y?u t? quan tr?ng nh?t c?a c?t truy?n chính là c?m xúc c?a b?n
Y?u t? quan tr?ng nh?t c?a c?t truy?n chính là c?m xúc c?a b?n

N?u yêu thích các trò ch?i m? ph?ng cu?c s?ng v?i nhi?u l?a ch?n nh? Along the Edge, b?n nên th? tr?i nghi?m Your Story!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Your Story

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo