Zalo 20.11.2 G?i video, làm vi?c nhóm, g?i file 1Gb mi?n phí siêu nhanh

 • ?ánh giá:
  3,9 ★ 3.264 ??
 • Phát hành:
 • Version: 20.11.2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 93,6 MB
 • L??t xem: 10.509.600
 • L??t t?i: 11.577.768
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Zalo là ?ng d?ng chat, g?i ?i?n, g?i video mi?n phí trên m?i thi?t b? dành riêng cho ng??i dùng Vi?t. ?ng d?ng Zalo s? giúp b?n d? dàng trò chuy?n, g?i ?nh, g?i video tr?c tuy?n nhanh chóng v?i dung l??ng lên ??n 1GB. T?i ?ng d?ng Zalo ?? s? h?u ngay c?ng c? h? tr? m?i v?n ?? trong cu?c s?ng c?a b?n.

Tr??c ?ay Zalo ??n gi?n ch? là m?t ?ng d?ng nh?n tin mi?n phí dành cho ?i?n tho?i. Tuy nhiên t?t c? ??u v?i hàng lo?t tính n?ng m?i ???c b? sung, nhà phát hành ?? bi?n Zalo thành m?t ?ng d?ng ?a n?ng, m?t m?ng x? h?i, m?t d?ch v? c?ng, ?ng d?ng thanh toán ?i?n t?, vv giúp t?i ?u hi?u qu? ho?t ??ng ng??i dùng.

Tai Zalo PC ?? tho?i mái chat chit, g?i ?i?n tho?i mi?n phí
T?i Zalo PC ?? tho?i mái chat chit, g?i ?i?n tho?i mi?n phí

Zalo cho máy tính PC còn h? tr? g?i file siêu nhanh, siêu nét, chia s? tin nh?n trong h?i tho?i m?t cách d? dàng. Khi g?i ho?c nh?n nhi?u ?nh còn có th? gom nhóm, r?t d? dàng qu?n ly. Zalo ngày càng thay ??i r?t nhi?u c? v? giao di?n, l?n tính n?ng mang t?i tr?i nghi?m ti?n l?i nh?t cho ng??i dùng.

Tính n?ng n?i b?t c?a Zalo - Zalo có gì ??c bi?t?

 • T?c ?? g?i tin nh?n c?c nhanh, b?n lu?n nh?n ???c th?ng báo khi có tin nh?n k? c? khi kh?ng m? ?ng d?ng.
 • Th? hi?n c?m xúc v?i lo?t emoticon và hình ??ng vui nh?n.
 • Nh?n tin l?i nói v?i ch?t l??ng am thanh nén r? ràng, kh?ng t?p am, kh?ng méo ti?ng.
 • K?t n?i b?n v?i nh?ng ng??i xung quanh n?i b?n ?:
 • Chat v?i b?n bè, g?i tin nh?n nhóm trong danh b? d? dàng (chat, sms, voice, photo, game).
 • G?p g? v?i nh?ng ng??i b?n thú v? trong Phòng trò chuy?n và Xung quanh n?i b?n ?.
 • Chia s? kho?nh kh?c v?i b?n bè và gia ?ình.
 • Kh?ng c?n ??ng ky b?i app ?? tích h?p m?ng x? h?i v?i nh?ng b?n bè trong danh b?.
 • An toàn và riêng t?.

Zalo cho PC m?i nh?tXổ số nam c?i thi?n tính n?ng ch?p ?nh màn hình, tính n?ng tìm ki?m r?t ti?n d?ng. ??c bi?t, Zalo cho phép g?i file lên t?i 1GB, g?i c? th? m?c, g?i ?nh HD, g?i danh thi?p, xem video ngay khi ?ang chat, g?i y g?i file khi ?ang nh?n tin cho b?n bè r?t ti?n l?i.

Giao di?n Zalo - Cài ??t
Giao di?n Zalo - Cài ??t

ZaloXổ số nam còn cho phép ??ng b? trò chuy?n gi?a các thi?t b?, b?n có th? xem l?i n?i dung chat m?i lúc m?i n?i. V?y còn ch?n ch? gì n?a h?y ??ng nh?p Zalo ngay ?? nhanh chóng k?t n?i v?i b?n bè và nh?ng ng??i than yêu c?a mình!

T?i Zalo ?? s? h?u ph?n m?m chat k?t h?p m?t m?ng x? h?i, ng??i dùng có th? ??ng tr?ng thái, ?nh, video c?a mình lên trang cá nhan. V?i Zalo 2020, b?n có th? tho?i mái nh?n tin, g?i ?i?n mi?n phí cho b?n bè trên b?t kì thi?t b? c?ng ngh? nào. Ch? c?n ??ng ky Zalo, t?o tài kho?n và ??ng nh?p, là b?n b?t ??u tho?i mái chat chit, g?i tin nh?n, g?i video mi?n phí th?a s?c.

V?i Zalo, b?n có th? trò chuy?n m?i lúc m?i n?i, trên m?i thi?t b?:

Tính n?ng chính c?a Zalo cho PC

Nh?n tin mi?n phí

 • G?i tin nh?n Zalo hoàn toàn mi?n phí t? máy tính t?i ?i?n tho?i cho b?n bè và nh?ng ng??i than yêu c?a mình m?i lúc m?i n?i.
 • G?i tin nh?n tho?i c?c ti?n l?i, v?i th?i l??ng lên t?i 5 phút/tin nh?n.
 • Th?ng báo tin nh?n quan tr?ng, tin nh?n kh?n c?p.
Nh?n tin hoàn toàn mi?n phí
Nh?n tin hoàn toàn mi?n phí

G?i ?i?n tho?i, g?i video mi?n phí

 • Th?c hi?n cu?c g?i video hoàn toàn mi?n phí.
 • Tho? s?c g?i ?i?n tho?i mi?n phí cho ??ng nghi?p, ng??i than và b?n bè.
 • Ch?t l??ng video s?c nét.

?ánh d?u yêu thích

?ánh d?u tin nh?n ?? có th? tìm l?i m?t cách nhanh chóng, cách th?c hi?n khá ??n gi?n, ch? c?n di chu?t vào tin nh?n, nh?n bi?u t??ng 3 ch?m, ch?n ?ánh d?u tin nh?n. Ngay sau ?ó tin nh?n s? chuy?n vào m?c ?ánh d?u (bi?u t??ng ng?i sao) ? trên thanh c?ng c? bên tay trái ?? b?n tìm l?i b?t c? lúc nào.

?ánh d?u tin nh?n
?ánh d?u tin nh?n

G?i video nhóm

Zalo PC ?? chính th?c cho phép ng??i dùng th?c hi?n cu?c g?i video nhóm, nh?m h? tr? c?ng vi?c t?t h?n. G?i nhóm phù h?p v?i nh?ng cu?c h?p, trao ??i t? xa có t? 5 ng??i tr? xu?ng trên máy tính.

Cách th?c hi?n khá ??n gi?n, ch? c?n truy c?p vào nhóm mu?n g?i video, r?i nh?n vào bi?u t??ng máy quay ? góc trên bên ph?i giao di?n chat nhóm. Tích ch?n ng??i mu?n g?i, r?i nh?n G?i nhóm.

Giao di?n g?i video nhóm
Giao di?n g?i video nhóm

Giao vi?c thu?n ti?n

Xổ số namTính n?ng Giao vi?c giúp ng??i dùng giao vi?c t? tin nh?n, r?i t?ng h?p thành danh sách chung. Sau ?ó g?i th?ng báo v? th?i h?n c?n hoàn thành, giúp qu?n ly c?ng vi?c d? dàng h?n, tránh b? sót c?ng vi?c ???c giao.

Cách th?c hi?n khá ??n gi?n, ch? c?n nh?n vào bi?u t??ng Giao vi?c trên thanh c?ng c? ? giao di?n chat nhóm. Sau ?ó ?i?n tiêu ??, n?i dung c?ng vi?c, giao cho ai, r?i nh?n Giao vi?c là xong.

Giao c?ng vi?c m?i
Giao c?ng vi?c m?i

G?i file siêu nhanh

 • Zalo PC h? tr? g?i file lên t?i 1GB.
 • Kéo th? t?p tin, hình ?nh, video ?? g?i ?i v?i t?c ?? nhanh h?n g?p 5 l?n bình th??ng.
 • H? tr? , giúp g?i nhi?u file cùng lúc mà kh?ng c?n t?n th?i gian Zip l?i.
G?i file lên t?i 1GB
G?i file lên t?i 1GB

Ch?p màn hình ti?n l?i

Ch? c?n nh?n phím t?t Ctrl + Alt + SXổ số nam ?? ch?p ?nh màn hình ngay c? khi kh?ng m? Zalo. Tho?i mái th? hi?n y t??ng v?i b? c?ng c? v? m?i.

Ch?p ?nh màn hình
Ch?p ?nh màn hình

Trò chuy?n nhóm

 • T?o cu?c trò chuy?n nhóm lên t?i 50 ng??i.
 • Thêm thành viên, xóa thành viên d? dàng.
 • Ghim cu?c h?i tho?i lên ??u danh sách nhóm.
 • T?o l?ch h?n, ghi chú trên nhóm r?t ti?n l?i.
 • Thay ?nh n?n nhóm, ??i tên nhóm d? dàng.
Danh sách nhóm
Danh sách nhóm

??t m? khóa Zalo

??t m? khóa giúp tài kho?n Zalo c?a b?n an toàn h?n khi s? d?ng chung máy tính ho?c cho ai ?ó m??n máy tính mà kh?ng c?n thoát tài kho?n.

Truy?n File

Zalo cho phép ng??i dùng trao ??i file, ?nh gi?a máy tính và ?i?n tho?i c?c k? nhanh chóng, ti?n l?i. Tính n?ng này khá h?u ích v?i nh?ng ai th??ng xuyên trao ??i d? li?u t? ?i?n tho?i sang máy tính và ng??c l?i.

Truy?n File t? máy tính sang ?i?n tho?i v? cùng ti?n l?i
Truy?n File t? máy tính sang ?i?n tho?i v? cùng ti?n l?i

Tính n?ng khác

 • Phan lo?i h?i tho?i theo nh?n và màu s?c.
 • Chia s? ??a ?i?m cho b?n bè ho?c cho nhóm chat.
 • ??ng b? tin nh?n v?i ?i?n tho?i.
 • Tìm ki?m và k?t n?i b?n bè xung quanh theo danh b? trên ?i?n tho?i.
 • T?o bình ch?n, t?o ghi chú nhanh chóng.
 • Chia s? tin nh?n trong h?i tho?i.
 • Kéo th?, chuy?n ti?p hình ?nh ti?n l?i.
 • ??t tên g?i nh?, bi?t hi?u cho b?n bè.

T?i Zalo PC, b?n có th? ?ánh d?u nh?ng tin nh?n quan tr?ng, giúp ng??i dùng tìm l?i tin nh?n mình c?n m?t cách nhanh chóng. Khi mu?n tìm l?i nh?ng tin nh?n ?? ?ánh d?u, ch? c?n nh?n vào bi?u t??ng ng?i sao ? góc trên cùng bên ph?i giao di?n chat. ??ng th?i, còn hi?n th? ?nh ho?c ?nh GIF th?ng qua link chia s?.

?ánh d?u tin nh?n quan tr?ng ?? tìm l?i nhanh h?n
?ánh d?u tin nh?n quan tr?ng ?? tìm l?i nhanh h?n

H?n n?a, Zalo m?i nh?t ???c thi?t k? l?i giao di?n hoàn toàn m?i theo phong cách ph?ng. Thanh menu ???c chuy?n sang bên trái, kh?ng thu g?n vào bi?u t??ng 3 g?ch ngang nh? tr??c ?ay n?a, giúp ng??i dùng truy c?p các ch?c n?ng th??ng xuyên s? d?ng nhanh chóng, ti?n l?i h?n.

 • Bi?u t??ng tin nh?n: Phím t?t Alt + 1, li?t kê t?t c? cu?c h?i tho?i, bao g?m c? cu?c h?i tho?i nhóm.
 • Bi?u t??ng 1 hình ng??i: Truy c?p danh b?, phím t?t Alt + 2.
 • Bi?u t??ng @: Hi?n th? danh sách tin nh?n nh?c t?i b?n trong cu?c h?i tho?i nhóm.
 • Bi?u t??ng d?u check (To-do): Hi?n th? toàn b? danh sách c?ng vi?c.
 • Bi?u t??ng hình vu?ng nét ??t: Ch?p ?nh màn hình kh?ng kèm c?a s? Zalo.
 • Bi?u t??ng ng?i sao: Hi?n th? toàn b? tin nh?n ?ánh d?u yêu thích.
 • Bi?u t??ng bánh r?ng: Truy c?p vào ph?n thi?t l?p.
Zalo PC chia s? và theo d?i c?ng vi?c d? dàng
Zalo PC chia s? và theo d?i c?ng vi?c d? dàng

B?n d? dàng xem th?ng tin chi ti?t c?a b?n bè trong quá trình chat. Ch? c?n nh?n chu?t vào ?nh ??i di?n c?a b?n bè, ngay l?p t?c s? hi?n th? th?ng tin chi ti?t c?a ng??i ?ó cho b?n xem. Ho?c b?n có th? nh?n chu?t ph?i vào tên b?n bè b?t k?, ch?n Xem th?ng tin.

Xem th?ng tin chi ti?t b?n bè c?c nhanh chóng
Xem th?ng tin chi ti?t b?n bè c?c nhanh chóng

Zalo là m?t trong nh?ng ?ng d?ng OTT (Over The Top) ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay, cùng v?i Viber, Skype, Snapchat, Whatsapp... Zalo PC và di ??ng hoàn toàn ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a c?ng ??ng ng??i s? d?ng. V?i nh?ng tính n?ng c? b?n nh?: chat, g?i ?i?n, nh?n tin, g?i ?nh... mi?n phí, cùng v?i s? ?n ??nh, các phiên b?n m?i nh?t c?a Zalo lu?n mang ??n nh?ng tr?i nghi?m khó quên cho ng??i dùng.

Tính n?ng c?p nh?t trong ?ng d?ng chat Zalo m?i nh?t

Zalo 20.11.1

 • Chuy?n nhanh t?i tin nh?n ??u tiên, v? trí ?? r?i kh?i cu?c h?i tho?i.
 • Chuy?n nhanh trò chuy?n theo phan lo?i chia s?.
 • C?i thi?n ?n ??nh và ?? ?n ??nh c?a ?ng d?ng.

Zalo 20.10.01

Ra m?t giao di?n trang cá nhan m?i v? cùng ??p m?t và ti?n l?i:

  • Th? hi?n chan th?c tam tr?ng cá nhan v?i các c?i ti?n v? kích th??c t?i ?u, ki?u ch? và hình n?n c?a bài ??ng.
  • Phan chia m?c th?i gian r? ràng theo ngày l? và n?m, nh?n m?nh nh?ng k? ni?m ?áng nh?.
 • Nang cao tr?i nghi?m g?i nh?n ?nh: nhanh, hi?n th? tr?c quan h?n.
 • Cho phép thu h?i cùng lúc t?i 50 tin nh?n.
 • ?? h? tr? g?i file .exe tr?c ti?p.
 • Hi?n th? link r? ràng và g?n h?n.
 • T?ng t?c ?? t?i tin nh?n và ?? ?n ??nh c?a ?ng d?ng.

Zalo 20.08.01

 • ??nh d?ng v?n b?n h? tr? thêm màu ch? và g?ch ngang ch? ?? t?o ?i?m nh?n cho cau tho?i.
 • Xem ?nh ???c g?i trong Th? m?c ?nh ngay t?i trình xem ?nh.
 • Sticker bi?u c?m sinh ??ng v?i tính n?ng multi sticker hi?n th? 3 sticker m?i hàng thay vì 1 sticker duy nh?t.
 • Tr??ng nhóm trên Zalo ?? có th? chuy?n quy?n cho b?t c? thành viên nào trong nhóm.
 • T?ng t?c ?? t?i tin nh?n, ?? ?n ??nh ?ng d?ng
 • S?a các l?i còn t?n t?i ? phiên b?n tr??c.
Chuy?n quy?n tr??ng nhóm cho thành viên trong nhóm
Chuy?n quy?n tr??ng nhóm cho thành viên trong nhóm

Zalo 20.07.01

 • Tính n?ng Báo x?u m?i xu?t hi?n trên Zalo s? giúp b?n d? dàng ch?n và xóa tinh nh?n c?a ng??i g?i làm phi?n b?n quá nhi?u.
 • ??ng b? các ti?n ích nhóm v?i ?i?n tho?i nh?: phê duy?t thành viên vào nhóm, khóa bình ch?n ?? t?o, xác nh?n tham gia s? ki?n do nhóm t? ch?c, vv.
 • T?ng m?c ?? ? ??nh c?a ?ng d?ng và s?a l?i c?a phiên b?n c?.
 • Nang cao hi?u su?t ho?t ??ng.
Tính n?ng báo cáo b?n x?u trên Zalo
Tính n?ng báo cáo b?n x?u m?i xu?t hi?n trên ?ng d?ng Zalo 20.07.01 PC

Zalo 20.4.2

??nh d?ng tin nh?n

Zalo 20.4.2 h? tr? ??nh d?ng tin nh?n, cho phép ch?nh ki?u ch?, dán v?n b?n có ??nh d?ng ?? nh?n m?nh v?i b?n chat. T?i giao di?n chat nh?n vào bi?u t??ng Ch? AXổ số nam (bên c?nh Giao vi?c), r?i g? n?i dung c?n chat vào, ??nh d?ng tin nh?n tr??c khi g?i:

 • B?i ??m, in nghiêng, g?ch chan ch?.
 • G?ch ??u dòng, ?ánh s?.
 • Ch?n c? ch?: R?t l?n, l?n, trung bình, nh?.
 • Lùi ??u dòng, b? lùi ??u dòng.
 • B? t?t c? ??nh d?ng.
 • Hoàn tác, kh?i ph?c hoàn tác.

Th?m chí còn có th? chèn lu?n emo khi ??nh d?ng v?n b?n tin nh?n ? ?ay. Bên c?nh ?ó, khi paste ?o?n v?n b?n ?? c?n ch?nh s?n ? Word vào, Zalo c?ng nh?n lu?n ??nh d?ng ?ó, cho ng??i dùng g?i ?i mà kh?ng c?n ??nh d?ng l?i.

??nh d?ng v?n b?n
??nh d?ng v?n b?n

Tính n?ng khác

 • H? tr? ??ng b? ??y ?? tin nh?n t? ?i?n tho?i lên máy tính ngay khi ??ng nh?p.
 • T?ng ?? ?n ??nh ?ng d?ng.
 • S?a m?t s? l?i còn t?n t?i.

Zalo 20.3.1

?n trò chuy?n:

Tính n?ng ?n trò chuy?n giúp ?n cu?c trò chuy?n kh?i danh sách tin nh?n, ch? có b?n m?i có th? tìm th?y r?i m? l?i chúng b?ng m? PIN. Nh? ?ó ng??i khác kh?ng th? ??c ???c tin nh?n c?a b?n n?a. Cách th?c hi?n khá ??n gi?n, ch? c?n:

 • M? cu?c trò chuy?n mu?n ?n, nh?n Th?ng tin cu?c trò chuy?n.
 • Ch?n ?n trò chuy?n.
?n trò chuy?n
?n trò chuy?n
 • Nh?p m? PIN và nh?p l?i m? PIN m?t l?n n?a.
Nh?p m? PIN
Nh?p m? PIN
 • M? các cu?c trò chuy?n b?ng cách tìm ki?m theo tên ho?c m? PIN v?a cài ??t.
Tìm ki?m trò chuy?n
Tìm ki?m trò chuy?n

L?u y: B?n có th? ??i m? PIN, xóa m? PIN trong Cài ??t > Tin nh?n > Thi?t l?p riêng t? > ?n trò chuy?n.

C?p nh?t khác:

 • H? tr? s?p x?p và m? ?nh ?? dán kèm tin nh?n.
 • D? nh?n bi?t d?ng file v?i file icon m?i và tùy bi?n thi?t l?p t? ??ng t?i file. Thi?t l?p trong Cài ??t > File > T? ??ng t?i File.
 • Xem l?i nhóm tr?c quan h?n nh? tính n?ng s?p x?p danh sách nhóm. B?n có th? s?p x?p theo tên nhóm A - Z, tên nhóm Z - A, ho?t ??ng c? - m?i, ho?t ??ng m?i - c?.
 • T?ng ?? ?n ??nh cho ?ng d?ng, giúp ch?y m??t mà h?n.
 • S?a l?i còn t?n t?i t? phiên b?n tr??c.

Zalo 19.12.01

 • Xem video MP4 tr?c ti?p t?i c?a s? chat.
 • H? tr? ch?n nhanh ?nh truy c?p g?n ?ay khi g?i t? icon g?i ?nh.
 • S?a l?i và c?i thi?n hi?u n?ng ?ng d?ng.

Zalo 19.11.2

 • Nhanh chóng g?i l?i tin nh?n v?a thu h?i, v?i tùy ch?n s?a tin nh?n sau khi thu h?i.
 • Nang c?p quy?n qu?n ly nhóm cho phó nhóm, ?? cùng qu?n ly nhóm hi?u qu? h?n.
 • H? tr? ng??i dùng To-do th?o lu?n v? nh?ng c?ng vi?c ?? giao ngay khi xem chi ti?t c?ng vi?c.
 • Xem và tìm ki?m ?nh tr?c quan h?n, nh? b? sung thêm các m?c th?i gian c? th? t?i trình xem ?nh.
 • Ch?n và g?i sticker b?ng bàn phím than thi?n h?n.
 • C?i thi?n hi?u n?ng ?ng d?ng ?? ch?y m??t mà h?n.
 • S?a m?t s? l?i nh?.
Trình xem ?nh b? sung m?c th?i gian
Trình xem ?nh b? sung m?c th?i gian

Zalo 19.10.1

 • C?p nh?t giao di?n m?i cho tính n?ng ch?p màn hình, cùng các ti?n ích ch?nh s?a ?nh giúp b?n t?o ?nh ch?p màn hình d? dàng h?n.
 • Trình xem ?nh ???c nang c?p, cho phép b?n d? dàng nh?n bi?t ?nh thu?c nhóm ?nh và bày t? c?m xúc ngay khi ?ang xem ?nh.
 • Ti?n ích bình ch?n và nh?c h?n than thi?n h?n.
 • S?a l?i và c?i thi?n hi?u n?ng.

Zalo 19.4.1

 • ??t bi?u t??ng c?m xúc riêng cho t?ng cu?c h?i tho?i.
 • Tính n?ng th?ng báo khi có ng??i nh?c ??n b?n.

Sticker
Sticker trên Zalo m?i nh?t r?t ?a d?ng, phong phú.

Ngoài ra còn m?t s? tính n?ng thú v? khác ???c tích h?p s?n trong ?ng d?ng. V?y còn ch?n ch? gì n?a h?y download Zalo v? máy tính, cài ??t và ??ng nh?p ?? t?n h??ng nh?ng tính n?ng thú v? mà ph?n m?m này ?em l?i.

Sau khi t?i Zalo v? và cài ??t Zalo trên máy tính thành c?ng, b?n c?n m? Zalo trên ?i?n tho?i di ??ng, vào m?c K?t n?i và quét m? QR codeXổ số nam trên màn hình máy tính. Sau khi hoàn thành xong thao tác này, tài kho?n Zalo trên máy tính c?a b?n s? ???c k?t n?i v?i tài kho?n Zalo trên di ??ng và lúc này b?n m?i có th? s? d?ng Zalo trên PC.

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng Zalo trên PC

Cách ??ng nh?p Zalo, login Zalo trên máy tính

??ng nh?p Zalo kh?ng dùng m?t kh?u

Ch? c?n nh?p s? ?i?n tho?i, r?i nh?n ti?p ??ng nh?p kh?ng dùng m?t kh?u, yêu c?u ??ng nh?p s? ???c g?i ??n ?ng d?ng Zalo trên ?i?n tho?i. B?n ch? c?n m? Zalo trên ?i?n tho?i lên, s? th?y xu?t hi?n tin nh?n Xác nh?n ??ng nh?p Zalo trên PC, r?i nh?n vào Th?c hi?n ??ng nh?p.

H?p tho?i xác nh?n xu?t hi?n, nh?n ??ng yXổ số nam. Khi xu?t hi?n th?ng báo ??ng nh?p thành c?ng là xong.

Login Zalo b?ng m?t kh?u

Nh?p s? ?i?n tho?i, m?t kh?u vào. H? th?ng s? yêu c?u b?n nh?p thêm m? ki?m tra, r?i nh?n nút ??ng nh?p v?i m?t kh?u là xong.

??ng nh?p Zalo b?ng m?t kh?u
??ng nh?p Zalo b?ng m?t kh?u

??ng nh?p Zalo b?ng m? QR

N?u ??ng nh?p Zalo b?ng quét m? QR, thì ph?i m? Quét m? QR trên ?i?n tho?i lên. Sau ?ó h??ng camera vào m? QR Code trên máy tính ?? quét. Khi quét m? QR thành c?ng, Zalo máy tính s? xu?t hi?n th?ng báo "Quét m? thành c?ng. Vui lòng xác nh?n trên thi?t b? di ??ng ?? ??ng nh?p". Lúc này, m? Zalo trên ?i?n tho?i lên, nh?n ??ng nh?p là xong.

Ngay sau khi ??ng nh?p Zalo thành c?ng, b?n tho?i mái g?i tin nh?n, g?i ?i?n mi?n phí, chia s? file, g?i hình ??ng, ch?p ?nh màn hình g?i t?i b?n bè c?a mình...

Giao di?n chính Zalo
Giao di?n chính Zalo

Xổ số namV?i nh?ng tính n?ng tuy?t v?i trên ?ay, b?n còn ng?i ngùng gì mà ch?a nhanh tay t?i Zalo ??ng nh?p và nói chuy?n v?i b?n bè t? kh?p n?i trên th? gi?i mà kh?ng ph?i lo chi phí n?a!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo