ZingPlay C? t??ng cho Windows Phone Ch?i game C? t??ng trên Windows Phone

 • ?ánh giá:
  4 ★ 23 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 29.044
 • L??t t?i: 9.574
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows Phone 8/8.1/10 Mobile
Gi?i thi?u

?? t? r?t lau r?i game C? t??ng ?? tr? thành món ?n tinh th?n kh?ng th? thi?u c?a nhi?u ng??i, t?a game này có m?t trên t?t c? các n?n t?ng giúp ng??i dùng có th? ch?i game trên b?t k? thi?t b? nào, ? b?t c? n?i ?au.

Giao di?n ch?i game c? t??ng

Cách ch?i ZingPlay C? t??ng trên ?i?n tho?i

Trên bàn c? t??ng có 32 quan, bàn c? hình vu?ng, chia thành 8 ? ngang, 8 ? d?c. Kho?ng cách ? gi?a bàn c? ng?n cách 2 ??i th? ???c g?i là s?ng, 4 ? vu?ng ???c ?ánh d?u chéo trên bàn c? ???c g?i là cung, ?ay là khu v?c c?a t??ng và s?. M?i ng??i ch?i ??u ph?i t? tính toán sao cho có nh?ng n??c ?i th?ng minh nh?t.

Ch?i game C? t??ng trên thi?t b? khác t?i ?ay:

M?i ván ch?i, ng??i ch?i ??u ph?i tr?i qua ba giai ?o?n: Khai cu?c, Trung cu?c và Tàn cu?c. ?? ch?i game C? t??ng trên ZingPlay b?n c?n ??ng nh?p b?ng tài kho?n Zing ID ho?c k?t n?i t?i tài kho?n Zing Me, Facebook, Google+ ho?c Zalo. Ngoài ra, ng??i ch?i có th? t?o bàn, v?i nh?ng m?c c??c khác nhau ?? thi ??u.

Giao di?n t?o bàn

Các n??c c? trong game C? t??ng cho Windows Phone

 • ?n quan: Khi m?t quan c? di chuy?n ??n v? trí ???c gi? b?i quan ??i ph??ng, quan ??i ph??ng b? ?n và b? l?y ra kh?i bàn c?.
 • N??c c?n: S? d?ng quan c? c?a mình, ng?n ch?n s? di chuy?n, t?n c?ng c?a quan c? ??i ph??ng.
 • N??c chi?u: Xu?t hi?n khi m?t trong hai ng??i ch?i t?o ???c s? uy hi?p lên quan t??ng c?a ??i ph??ng, có kh? n?ng ?n T??ng c?a h? n?u ng??i ch?i kia kh?ng ch?ng ??.
 • N??c ch?ng chi?u: Là n??c ?i c?a ng??i có quan t??ng b? uy hi?p và bu?c ph?i di chuy?n t??ng t?i v? trí khác ho?c s? d?ng quan c? khác ?? ??i ph??ng kh?ng th? b?t t??ng c?a mình ? n??c ti?p theo.
 • Chi?u bí: N?u m?t bên chi?u và ??i th? kh?ng có kh? n?ng ch?ng ??, bên chi?u t??ng th?ng.
 • ?ánh ??i: Ng??i ch?i hai bên ?? cho nhau ?n nh?ng quan c? ngang nhau, ho?c chênh l?ch nhau v? s?c m?nh c?a mình, t? ?ó gi?i t?a th? tr?n ho?c thay ??i v? trí quan c? ?? t?o ra n??c ?i ti?p theo.
 • Truy ?u?i: Giúp bám sát, ?u?i theo quan c? khác c?a ??i ph??ng, nh?m t?o s? khó ch?u trong tam ly ??i ph??ng, ch? sai sót ?? d?n quan c? ?y vào th? bí, ho?c kh?ng t?p trung ???c vào m?c ?ích th?t s?.

Hi?n nay, C? t??ng ?? tr? thành m?t trò ch?i trí tu? mang t?m c? qu?c t?, là n?i m?i ng??i th? hi?n chi?n thu?t ?ánh c? c?a mình. V?y h?y download ZingPlay C? t??ng cho Windows Phone ?? cùng so tài v?i nh?ng ng??i cùng ch?i khác nhé!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo