Zoom Player 15.5 Ph?n m?m phát nh?c mi?n phí

 • ?ánh giá:
  5 ★ 3 ??
 • Phát hành:
 • Version: 15.5
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 31,5 MB
 • L??t xem: 11.779
 • L??t t?i: 11.652
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/10
Gi?i thi?u

Zoom Player 15.5ph?n m?m nghe nh?c linh ho?t & tinh t? trên Windows PC & máy tính b?ng. Phiên b?n m?i nh?t c?a nó mang tên Zoom Player Max v?n gi? nguyên thi?t k? giao di?n t??ng t? nh? Windows Media Player nên r?t d? s? d?ng.

Giao di?n ph?n m?m phát file media mi?n phí Zoom Player
Giao di?n ph?n m?m phát file media mi?n phí Zoom Player

Download ph?n m?m nh?c Zoom Player

D?a trên c?ng ngh? “Smart Play” ???c ch? t?o ??c bi?t, Zoom PlayerXổ số nam h? tr? ng??i dùng m? nhi?u file media ? các ??nh d?ng khác nhau v?i tính ?n ??nh, hi?u su?t cao h?n và ít phát sinh l?i. H? th?ng ?i?u h??ng toàn màn hình chuyên nghi?p, có th? tùy bi?n giúp ng??i dùng duy?t n?i dung d? dàng b?ng chu?t, bàn phím, ?i?u khi?n t? xa hay qua thi?t b? c?m ?ng nh? máy tính b?ng, ?i?n tho?i. Th? vi?n media m?nh m? cùng các tính n?ng JukeBox ??a b? s?u t?p phim & TV lên m?t t?m cao m?i b?ng cách làm phong phú chúng b?ng poster, hình n?n, th?ng tin metadata (tóm t?t n?i dung, di?n viên, th? lo?i và nhi?u h?n th? n?a).

H? th?ng ?i?u h??ng toàn màn hình c?a Zoom Player bao g?m các c?a s? tr?c quan nh? Media Library, File Browser, Playlist, Color Control, Audio Equalizer, Bookmarks, Play History, Subtitle & Audio Stream Selection... Th?c t? khi s? d?ng ph?n m?m này, b?n có th? ngay l?p t?c chuy?n ??i máy tính b?t k? sang Home Entertainment Center (HTPC) mà kh?ng yêu c?u ph?n c?ng hay h? ?i?u hành ??c bi?t nào. Zoom Player ch?y trên m?i phiên b?n Windows và m?i lo?i ph?n c?ng máy tính hi?n ??i, bao g?m c? màn hình c?m ?ng & máy tính b?ng.

T?n d?ng thi?t k? & tính linh ho?t c?a Zoom PlayerXổ số nam, b?n d? dàng t?o m?t m?i tr??ng xem an toàn, m? r?ng hay h?n ch? tính n?ng. ?ay là l?a ch?n ly t??ng cho c? ng??i m?i và dan chuyên.

Tính n?ng chính c?a Zoom Player

 • Ch? ?? th? vi?n media JukeBox cung c?p poster, hình n?n, ?nh t?nh, tiêu ??, m? t?, th? lo?i, di?n viên...
 • Tích h?p th? vi?n media YouTube (kênh, tìm ki?m, xu h??ng).
 • Trình ??c tin t?c Media Library RSS.
 • Các icon th? vi?n media hi?n th? ??nh d?ng t?p tin ?a ph??ng ti?n, codec video/audio, kênh am thanh.
 • T?i ph? ?? qua OpenSubtitles.org.
 • T?i & theo d?i torrent qua tích h?p client qBittorrent.
 • Dùng Xbox 360 và các b? ?i?u khi?n t??ng thích nh? ?i?u khi?n t? xa v?i kh? n?ng tùy bi?n và gán ng??i dùng.
 • Tùy bi?n tác v? khi click vào góc màn hình “Hot”.
 • T? ??ng hóa tác v? ch?n ng??i dùng khi k?t n?i/b? k?t n?i m?t màn hình ph?; b? ?ính kèm/?ính kèm màn hình c?a laptop 2 trong m?t.
 • Chuy?n gi?a hai ch? ?? máy tính b?ng và chu?t.
 • Xem tr??c thumbnail khi tr? chu?t qua timeline.
 • Nhi?u tính n?ng h?u ích khác.
C?p nh?t Zoom Player m?i nh?t

C?p nh?t Zoom Player m?i nh?t

Zoom Player 15.5:

 • Thi?t l?p m?i (Adv. Options / Interface / Fullscreen Navigation / Thumb View): ?i?u khi?n thanh v? trí ti?n ?? ? bên d??i thumbnail thay vì v? trí hi?n t?i.
 • Thi?t l?p Play position bar Position and Color m?i (Adv. Options / Fullscreen Navigation / Thumb View) cho phép ch?n thanh v? trí trong ch? ?? thumb view v?i các tùy ch?n:
  • Bottom of thumbnail
  • Top of text area
  • Bottom of text area
 • Thi?t l?p Show TV series name when scraping TV episodes in JukeBox mode m?i (Adv. Options / Fullscreen Navigation / Settings).
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Fullscreen Navigation / Thumb View) m?i cho phép ?i?u ch?nh ph?n tr?m ?a ph??ng ti?n c?n xem tr??c khi ???c ?ánh d?u là Seen (bi?u t??ng con m?t).
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface) m?i cho phép ?i?u khi?n trình phát t?m d?ng khi thoát ch? ?? toàn màn hình b?ng phím Esc.
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Mouse / Settings) m?i cho phép tùy ch?nh chu?t ph?i trên timeline.
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Mouse / Settings) m?i cho phép thanh ?i?u khi?n ?n t? ??ng khi tr? chu?t di lên thanh ?ó (m?c ??nh là b?t).
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Playlist) m?i cho phép Zoom Player scan th? vi?n media ?? xem tiêu ?? file khi thêm file m?i vào playlist.
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Playlist) cho phép Zoom Player scan th? vi?n media ?? xem tiêu ?? file d?a trên th? m?c m? (th??ng là phim) khi thêm file m?i vào playlist.
 • Thi?t l?p (Adv. Options / Interface / Fullscreen Navigation / Thumb View) m?i s? ?i?u khi?n v? trí phát hi?n t?i trên th? m?c phim.
 • Và hàng lo?t thay ??i, nang c?p, s?a l?i khác.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Zoom Player

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo